Verlanglijstje

Protect Garden Onkruidbestrijding Tri But Turbo

100 ml, Universele onkruidverdelger

  • Zeer krachtige werking
  • Ook effectief tegen distels en bramen
  • Blad-systemische werking
Productnummer 25304228
13,75
per stuk (1 l = 137,50 €)
Incl. BTW
stuk

Omschrijving

Tri But Turbo is een onkruidmiddel met een blad-systemische werking en bestrijdt hardnekkige onkruiden, zoals zevenblad, heermoes, brandnetels, distels, bosjes en struiken.Datasheet

Eigenschappen

Geschikt voor Moeilijk te bestrijden onkruid
Netto volume 100 ml
Type Universele onkruidverdelger
Werkzame stof 2,4-D, Triclopyr
Breedte 77 mm
Hoogte 119 mm
Lengte 46 mm
Aanvullende gevarenaanduiding Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gebruiksinformatie gewasbeschermingsmiddelen Wees voorzichtig bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 100 g