Algemene voorwaarden bouwcentrum

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door BAUHAUS Nederland C.V. (BAUHAUS Nederland), gevestigd aan de Regulierenring 2G, 3981 LB Bunnik. BAUHAUS Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58426019. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aankopen die gedaan worden in een BAUHAUS bouwcentrum gevestigd in Nederland. Ook de reserveringen die via de webshop geplaatst worden vallen hieronder. 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In de Algemene voorwaarden worden de hierna met een hoofdletter aangeduide termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/ of diensten zoals BAUHAUS die in zijn winkel, catalogi, folders of anderszins aan de consument doet;
 2. BAUHAUS: de commanditaire vennootschap BAUHAUS Nederland C.V.  en gelieerde (rechts) personen waar zij een samenwerkingsverband mee heeft.
 3. Consument: iedere (rechts)persoon die met BAUHAUS een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten;
 4. Dienstverlening: een door BAUHAUS georganiseerd systeem voor dienstverlening, anders dan huur en verhuur, aan consumenten in de Doe-Het-Zelfbranche; 
 5. Goederen: stoffelijke goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede stoffelijke resultaten van dienstverlening (zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies) door BAUHAUS; 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst inzake (ver)koop, levering en verhuur, uitvoeren van werk of andere dienstverlening met BAUHAUS.
 7. Prijs: de prijs van het aangeboden doel of van de aangeboden dienst.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 9. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, Postbus 90600 2509 LP Den Haag, https://www.degeschillencommissie.nl

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

BAUHAUS Nederland C.V.
handelend onder de naam BAUHAUS Nederland

Vestigings- en bezoekadres:
Regulierenring 2g
3981 LB Bunnik

Telefoonnummer: + 31 (0)30 - 208 02 30
Bereikbaarheid: 09.00 - 17.00 uur
E-mail: info@nl.bauhaus

KvK-nummer: 58426019
Btw-nummer: NL853035210B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden c.q. dienstverlening verricht door BAUHAUS. 
 2. De consument met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden wordt gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe met BAUHAUS te sluiten overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van door Consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet Consument afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. BAUHAUS is aangesloten bij de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ).
 5. Afwijking van deze Voorwaarden bindt BAUHAUS slechts, indien door haar schriftelijk bevestigd.

Artikel 4 - Overeenkomst

 1. Product online reserveren en in het BAUHAUS bouwcentrum afhalen
  Met de optie ‘Reserveren & Afhalen’ kunnen gewenste producten online gereserveerd worden, zodat ze in een bouwcentrum naar keuze (bouwcentra gevestigd in  afgehaald kunnen worden. De reservering wordt verstuurd naar het betreffende BAUHAUS bouwcentrum. Wanneer de reservering afgehaald kan worden, krijgt de consument een e-mail met daarin de afhaallocatie in het bouwcentrum vermeld. De reservering wordt tot drie werkdagen vanaf de aangegeven afhaaldatum bewaard. Wanneer er producten niet op voorraad zijn in het bouwcentrum, dan wordt de consument hierover per mail op de hoogte gesteld. In dit geval vervalt de reserveringsverplichting. De aangegeven voorraden in de BAUHAUS bouwcentra zijn onder voorbehoud van tussentijdse verkoop- of reserveringsverzoeken van andere consumenten. De reservering is niet bindend voor de partijen en de consument heeft geen aankoopverplichting.

  De koopovereenkomst wordt met de optie ‘Reserveren & Afhalen’ voltooid in het BAUHAUS bouwcentrum. De betaling vindt plaats bij het afhalen in het bouwcentrum. De voorwaarden van het BAUHAUS bouwcentrum zijn hier dan ook van toepassing.

   
 2. Product aanschaffen in het BAUHAUS bouwcentrum 
  - De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden of op het moment van het invullen van een bestelformulier door de consument en de acceptatie daarvan door BAUHAUS.
  - BAUHAUS is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien er een gegronde reden is te vrezen dat de consument niet aan diens verplichting zal voldoen. Op verzoek wordt een motivering schriftelijk verstrekt.

Artikel 5 - Aanbieding, wijziging, aanvulling

 1. Alle aanbiedingen van BAUHAUS zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
 2. Elk aanbod heeft een prijsvaste periode van 6 weken. Na deze periode vervalt het aanbod.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens, binden BAUHAUS niet.
 4. Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een overeenkomst zijn voor BAUHAUS slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk aan de consument zijn bevestigd.

Artikel 6 - Aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten van BAUHAUS worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk volledig, duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering (omschrijving product), de bijkomende kosten en eventuele overige condities.

Artikel 7 - Retournering

 1. Ongebruikte en onbeschadigde goederen kunnen met de originele verpakking en kassabon gedurende dertig (30) dagen door de consument geretourneerd worden bij BAUHAUS tegen restitutie van de koopprijs. Voor planten geldt een termijn van zeven (7) dagen na aankoop/aflevering. Indien er afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden, dan laat BAUHAUS dit bij het aanbod weten.
 2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of op verzoek van de consument zijn besteld, kunnen niet worden geretourneerd. 
 3. Bij goederen die betaald zijn met een cadeaubon of tegoedbon en worden geretourneerd kan BAUHAUS de consument ook terugbetalen in cadeaubonnen of tegoedbonnen. Deze cadeaubonnen of tegoedbonnen hebben (minimaal) dezelfde voorwaarden als de ter betaling ingeleverde bonnen.
 4. Wanneer er een online bestelling geretourneerd wordt, geldt dat alleen bij een volledige retour de verzendkosten worden terugbetaald. Wanneer een deel van de bestelling geretourneerd wordt, wordt enkel de waarde van de geretourneerde producten terugbetaald. De betaling geschiedt volgens dezelfde wijze als waarmee de bestelling oorspronkelijk betaald is.

Artikel 8 - Prijzen en gegevens

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door BAUHAUS opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW, echter exclusief eventuele emballage-, verpakkings-, vervoers-, verzend- of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen separaat worden geoffreerd. 
 2. Tijdens de bij het aanbod vermelde geldigheidsduur wordt de prijs van het aangeboden product en/of de dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, of door de fabrikant opgelegde (verwijderings)bijdragen, of wanneer de prijsverhoging het gevolg is van op verzoek van Consument uitgevoerd meerwerk en Consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering.
 3. De consument staat (ook) in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze ook voor BAUHAUS kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door BAUHAUS schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan BAUHAUS te melden.

Artikel 9 - Verkoop en aflevering

 1. Verkoop en aflevering geschiedt uitsluitend à contant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De geaccepteerde betaalmiddelen worden vooraf door BAUHAUS aangegeven.
 2. Verkoop en aflevering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door Consument, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat BAUHAUS Consument in het bezit van de gekochte Goederen stelt of bericht dat ze kunnen worden afgehaald/bezorgd en Consument deze niet binnen zeven (7) dagen heeft afgehaald of heeft laten bezorgen. Hierna gaat het risico over.
 4. Voor zover gekochte Producten niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen BAUHAUS en Consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 5. Bij overschrijding van de leveringstermijn, niet zijnde uiterste leveringstermijn, dient Consument BAUHAUS schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

Artikel 10 - Uitvoering van een bestelling

 1. BAUHAUS is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden. 
 2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres. De aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. 
 3. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om aflevering mogelijk te maken. 
 4. BAUHAUS mag ervan uitgaan dat goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument BAUHAUS over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd. 
 5. De consument dient, tenzij anders overeengekomen, bestellingen binnen zeven dagen na bericht van BAUHAUS − met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten − af te halen of te laten bezorgen. Laat hij dit na dan zijn eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening. 
 6. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig bericht, indien mogelijk binnen veertien dagen nadat de bestelling geplaatst is. 
 7. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal BAUHAUS zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en de eventuele meer- of minderprijs informeert BAUHAUS de consument. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten). 
 8. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

Artikel 11 - Klantaccount

Consument en professionele afnemer hebben de mogelijkheid een klantaccount aan te leggen in de webshop. Dit is voor het gemak van de consument en niet noodzakelijk voor het bestelproces. Registratie voor een klantaccount vindt plaats door het invoeren van een e-mailadres en wachtwoord. De klantgegevens en bestelgegevens worden opgeslagen en middels privacy beveiligingsmaatregelen (zowel technisch als organisatorisch) beveiligd. In het klantaccount kunnen opgeslagen gegevens op ieder moment worden bekeken en/ of gewijzigd. De consument kan daarnaast het klantaccount op ieder gewenst moment per e-mail opzeggen via ecommerce@nl.bauhaus.

De consument is verplicht zijn wachtwoord geheim te houden voor derden en het wachtwoord per direct te wijzigen indien hij het vermoeden heeft dat een derde partij kennis heeft genomen van zijn wachtwoord. De consument verzekerd met het akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden dat de door hem ingevoerde gegevens volledig en accuraat zijn.

Artikel 12 - Verhuur van goederen

 1. Consument gebruikt huurgoederen geheel onder eigen toezicht, leiding en verantwoordelijkheid en conform de bijgeleverde instructie. De Consument is enkel gerechtigd huurgoederen in overeenstemming met het doel en zoals omschreven staat of meegedeeld is, te gebruiken.
 2. Consument ontvangt huurgoederen in goede staat. Hij is verplicht als een goed huisvader hiervoor te zorgen en deugdelijk te onderhouden/schoon te maken en bij het einde van de huurtermijn in de oorspronkelijke staat op te leveren, bij gebreke waarvan de consument gehouden is de door BAUHAUS geleden en te lijden schade te vergoeden. Het is de consument verboden om huurgoederen hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een derde in gebruik af te staan of aan een derde te verhuren.
 3. Alle kosten die Consument maakt om huurgoederen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) kosten voor de stroomvoorziening, alsmede kosten strekkende tot normaal onderhoud, komen voor rekening van Consument zelf.
 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel dient Consument gebreken en/of storingen aan de huurgoederen onmiddellijk na ontdekking te melden bij BAUHAUS.

Artikel 13 - Betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Contante betaling omvat ook betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 
 2. Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de Consument van rechtswege in verzuim, is de vordering van BAUHAUS direct opeisbaar en is daarover wettelijke rente verschuldigd. Consument dient daarbij tevens te voldoen de redelijke buitengerechtelijke kosten die BAUHAUS eventueel nog maakt.
 3. BAUHAUS kan bedingen dat Consument een vooruitbetaling van vijftig procent (50%) van de te betalen prijs voldoet.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BAUHAUS te melden.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde Goederen gaat pas op Consument over, zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Consument kan slechts over de Goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat Consument zulks niet zal doen, is BAUHAUS op ieder moment gerechtigd de Goederen terug te nemen. 
 2. Voor het geval de consument zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt, verleent hij aan BAUHAUS een onherroepelijk volmacht om de geleverde en onbetaalde Goederen voor rekening van de consument terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en BAUHAUS over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door BAUHAUS aan de Geschillencommissie worden voorgelegd.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan BAUHAUS heeft voorgelegd. 
 4. Het geschil dient uiterlijk drie (3) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is BAUHAUS hieraan gebonden. Indien BAUHAUS een geschil voor wil leggen aan de Geschillencommissie, moet zij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf (5) weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. BAUHAUS acht zich na het verstrijken van deze termijn vrij het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden.
 7. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. Voor het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie is een klachtengeld verschuldigd.
 9. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De consument heeft de mogelijkheid dit platform te gebruiken om de online geschillen op te lossen.

Artikel 16 - Reclame en garantie

 1. De consument is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Deze tekorten en/of gebreken dient de consument binnen twee (2) dagen te melden aan BAUHAUS. Blijft de consument in gebreke, dan wordt al wat is geleverd geacht in goede staat te zijn ontvangen. 
 2. Niet zichtbare tekorten en/of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de consument het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan BAUHAUS kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft. 
 3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet of niet naar behoren is opgevolgd, de goederen ondeskundig c.q. onzorgvuldig zijn behandeld of zijn gebruikt of dit niet in overeenstemming is met de (wettelijke) voorschriften. Voorts is er geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen zijn aangebracht. 
 4. Evenmin staat BAUHAUS in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van de gebreken.
 5. Lees hier de aanvullende garantievoorwaarden van BAUHAUS. Zoals meer over de laagsteprijsgarantie, 5 jaar BAUHAUS garantie en de omruilgarantie. 
 6. De BAUHAUS laagsteprijsgarantie kan helaas niet verrekend worden op aankopen die gedaan zijn via nl.bauhaus. Toch aanspraak maken op de laagsteprijsgarantie? Maak dan gebruik van Reserveren & afhalen. Betaling vindt plaats bij het afhalen in het bouwcentrum. Hier kan direct aanspraak gemaakt worden op de laagsteprijsgarantie. 

Artikel 17 - Annulering of uitstel levering

 1. Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de consument of als gevolg van een aan de consument toe te rekenen oorzaak is BAUHAUS gerechtigd van de consument een vooruitbetaling van 50% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. BAUHAUS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

Wijziging algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en regelgeving. Lees de algemene voorwaarden altijd zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van ons aanbod, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijziging of actualisering.

Versie: 22 december 2020

Downloaden en printen

   - Algemene Voorwaarden (PDF)