Verlanglijstje

HG Textielimpregneermiddel

300 ml

Omschrijving

HG 4 in 1 beschermer voor textiel is geschikt voor sportkleding, regenkleding, schoenen etc. Het product beschermt tegen vuil en vlekken en maakt het textiel ook waterafstotend. HG 4 in 1 beschermer voor textiel beschermt onzichtbaar en onvoelbaar tegen het indringen van vlekken. Hierdoor kunnen koffie-, thee-, olie-, vet- en wijnvlekken simpel worden weggedept. Het is geschikt voor onder andere tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelstoffering, gordijnen, regenkleding en sportkleding.


Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 300 ml
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 195 g