Verlanglijstje

Desinfectiemiddel Pool Power Mini

Geschikt voor: Zwembaden, 1 kg

  • Continu desinfectie en algenbestrijding
  • Lossen langzaam op
  • Verpakking 1 kg
  • Nooit mengen met andere chemicaliën
  • Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver
Productnummer 25110249
19,90
per kg
Incl. BTW
kg

Omschrijving

Pool Power Mini desinfectie tabletten 20 g lossen langzaam op en zorgen voor continu desinfectie en algenbestrijding van het zwembadwater. Toelatingsnummer 11798 N. Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tussen 7,2 en 7,6. Nooit mengen met andere (zwembad) chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend, bijtend. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een chloordrijver.Datasheet

Eigenschappen

Kleur Wit
Geschikt voor Zwembaden
Inhoud 1 kg
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 1,1 kg