Verlanglijstje

Epifanes Antifouling CR Primer

Zilverkleurig, 2,5 l

Omschrijving

Epifanes Antifouling Primer CR is een onderwater- en antifouling primer op basis van chloorrubber Sneldrogend en breed inzetbaar op diverse ondergronden. Bij voldoende laagdikte (min. 300 micron = 5 à 6 lagen) uitstekend roestwerend en conserverend. De chloorrubber zorgt voor voldoende elasticiteit/taaiheid om eventuele werking in de ondergrond op te vangen.Datasheet

Eigenschappen

Kleur Zilverkleurig
Inhoud 2,5 l
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H260: In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 3,278 kg