Verlanglijstje

West System Epoxyharsset A-Pack

Met verharder 205, 1,2 kg

West System Epoxyharsset A-Pack (Met verharder 205, 1,2 kg)
West System Epoxyharsset A-Pack (Met verharder 205, 1,2 kg)

Omschrijving

Het West System A-Pack bestaat uit 1 kg hars 105 en 200 g snelle verharder 205.Datasheet

Eigenschappen

Verwerkingstemperatuur 5 °C
Uitvoering Met verharder 205
Doorgehard in 5 - 7 uur bij 21 °C
Mengverhouding 5:1 (105 hars : 205 verharder)
Netto inhoud 1,2 kg
Verwerkingstijd 10 min - 15 min
Aanvullende gevarenaanduiding Bevat FORMALDEHYDE POLYMEER MET PHENOL & TETA, TETRAETHYLEEN PENTAMINE, TRIETHYLENETETRAMINE, PHENOL + EPICHLOORHYDRINEHARSEN MET GEMIDDELDE MOLECULAIRE GEWICHT <= 700, BISPHENOL F EPOXYHARS. Kan allergische reacties veroorzaken.
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H312: Schadelijk bij contact met de huid, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 1,2 kg