Verlanglijstje

West System Epoxyharsset A-Pack

Met verharder 206, 1,2 kg

West System Epoxyharsset A-Pack (Met verharder 206, 1,2 kg)

Omschrijving

De West System epoxyharsset A-Pack bestaat uit 1 kg hars 105 en 200 g langzame verharder 206. Deze mix resulteert in een zeer sterke, stijve, vochtbestendige vaste stof, die uitstekend geschikt is als coating of lijm.Datasheet

Eigenschappen

Uitvoering Met verharder 206
Doorgehard in 9 - 12 uur bij 21 °C
Mengverhouding 5:1 (105 hars : 206 verharder)
Netto inhoud 1,2 kg
Verwerkingstemperatuur 16 °C
Verwerkingstijd 20 min - 30 min
Gevarenaanduidingen H332: Schadelijk bij inademing, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 1,2 kg